SECTORUL FLORA DOBROGEI

Situată în partea de SE a României, Dobrogea este o provincie în care aspectul general al peisajului este acela de podiş. Ea poate fi considerată ţinutul cel mai secetos din România. Particularităţile climatice se reflectă în structura şi repartiţia învelişului vegetal, stepa fiind tipică pentru Dobrogea. La aceasta se adaugă silvostepa şi pădurile termofile în care pot fi întâlnite stejarul pufos (Quercus pubescens), cerul (Q. cerris) şi gârniţa (Q. frainetto). Vegetaţia de stepă, ce a fost înlocuită în cea mai mare parte de culturi agricole, ocupă acum suprafeţe foarte mici.
Flora acestei regiuni este deosebit de bogată, semnalându-se până acum cca 2.000 taxoni, ce reprezintă aproximativ 50% din flora României. Numărul mare de specii şi prezenţa multor plante rare (peste 200 de specii) o fac extrem de atractivă. Sunt întâlnite aici şi câteva specii ocrotite la nivel european: Achillea clypeolata, Centaurea jankae, Campanula romanica, Moehringia jankae, Paeonia tenuifolia (bujorul de stepă).
Aici se află 82 de rezervații naturale, printre care Rezervația Biosferei Delta Dunării, Parcul Național Munții Măcin, Dealul Allah Bair, Pădurea Babadag, Pădurea Dumbrăveni, Pădurea Hagieni, Gura-Dobrogei.
Vegetaţia este alcătuită din specii continentale, balcanice, submediteraneene şi mediteraneene. Numeroase specii balcanice şi mediteraneene sunt la limita lor nordică (ex. Salvia ringens, Jasminum fruticans, Opopanax chironium). Alături de elementele specifice şi sudice cum sunt păiuşurile stepice (Festuca valesiaca, Koeleria gracilis), bărboasa (Dichanthium ischaemum), coliliile (Stipa capillata, S. ucrainica), aici se află şi o seamă de plante proprii regiunii (endemite): Campanula romanica, Centaurea jankae.
Dintre speciile arbustive sunt caracteristice cele mediteraneene: Jasminum fruticans (iasminul), Carpinus orientalis(cărpiniţa), Cotinus coggygria (scumpia), Paliurus spina-christi (paliurul).
Pe nisipuri sunt întâlnite: Alyssum borzaeanum (ciucuşoara de nisip), Crambe maritima (varza-de-mare), Convolvulus persicus (volbura-de-nisip), Ecballium elaterium (plesnitoare), Ephedra distachya.

Achillea clypeolata Sibth. & Sm.

Adonis vernalis L.

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.

Allium siculum Ucria

Asphodeline lutea Rchb.

Beta trigyna Waldst. & Kit.

Centaurea napulifera subsp. napulifera

Convolvulus cantabrica L.

Cota tinctoria J.Gay

Crocus chrysanthus Herb.

Crocus pallasii Goldb.

Dianthus giganteus d'Urv.

Galanthus elwesii Hook.f.

Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach

Iris sintenisii Janka

Iris variegata L.

Jasminum fruticans L.

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.

Paeonia peregrina Mill.

Paeonia tenuifolia  L.

Paliurus spina-christi Mill.

Periploca graeca L.

Pulsatilla montana Rchb.

Salvia nutans L.

Salvia ringens Sibth. & Sm.

Salvia sclarea L.

Tulipa sylvestris L.

Ziziphus jujuba Mill.